Яканне. Узровень 2

Правапіс Е, Ё, Я (яканне): правапіс Е

Літару Е можна сустрэць у словах як пад націскам, так і не пад націскам. Разгледзем усе варыянты.

захоўваецца:

 1. пад націскам – тут усе зразумела, чуем пад націскам Е – пішам Е (працуе той самы фанетычны прынцып !!!!)адлегласць, племя, лес, хлеб, глеба, Бельгія і інш.;
 2. ва ўсіх ненаціскных складах, акрамя першага перад націскам: вецер, возера, зеленаваты;
 3. у ненаціскным складзе пасля Г, К, Х: герой, Герасім, кефір, кераміка, Херсон, генерал, гектар, кенгуру;
 4. у першым складзе перад націскам у словах запазычаных з неславянскіх моў: сезон, секунда, легенда, механіка, веранда, метро, Берлін, педаль, семестр, балерына, мелодыя;
 5. у пачатку некатрых запазычаных слоў: Егіпет, Еўропа, Ерэван, ерэтык, епіскап;
 6. у часціцы НЕ і прыназоўніку БЕЗ: не змог, не быў, не мяне, без цяне, без слёз.
 • ЗАДАННЕ

  Складзіце з дадзеных слоў сказы, устаўце прапушчаныя літары.

  1. ехаў / у / г….н…рал / Х….рсон
  2. апранута / бал…рына / з…л…нватую / была / сук..нку / ў
  3. воз…ра / была / адл..гласць / кілам…тр / да / больш / за 
  4. людзі / на / м…лодыю / в…рандз… / пад / танцавалі / в...сёлую
 • АДКАЗ (клiкнi!)
  1. Генерал ехаў у Херсон.
  2. Балерына была апранута ў зеленаватую сукенку.
  3. Адлегласць да возера  была больш за кіламетр.
  4. Людзі на верандзе танцавалі пад вясёлую мелодыю.